cs:tcs-robot-request.html

Toto je starší verze dokumentu!


Podání žádosti o aplikační certifikát TCS

Pro podání žádosti o aplikační certifikát pečlivě vyplňte formulář.

Žádost o robotový certifikát
Příklad vyplněné žádosti.

Žádost ve formátu PEM

Žádost ve formátu PEM může být vygenerována jako tzv. prázdná, tedy pouze jako podepsaný veřejný klíč bez dalších atributů. Takovou žádost včetně privátního klíče snadno vygenerujete příkazem

openssl req -batch -nodes -new -sha256 -newkey rsa:2048 -subj / -keyout robot.key -out robot.req

Certifikát pro roboty obsahuje emailovou adresu a to jak v poli CN předmětu certifikátu ve formátu Robot - emailova@adresa.cz, tak v rozšíření certifikátu v části Subject Alt Name. Tuto adresu pak stačí vyplnit do pole „Emailová adresa žádosti“. Pokud adresu obsahuje PEM žádost, aplikace ji do tohoto pole sama předvyplní.

Pro vygenerování žádosti včetně uvedení emailu v rozšíření lze požít následující příkaz:

openssl req -batch -nodes -new -sha256 -newkey rsa:2048 -subj / -keyout robot.key -out robot.req -reqexts SAN -config <(echo -e "distinguished_name=DN\n[DN]\n[SAN]\nsubjectAltName='email.0:robot@myorg.cz'")

Emailová adresa robota

Jelikož robot ve většině případů nebude používat žádnou z ověřených adres žadatele, je nutné ověřit funkci a vlastnictví emailové adresy, která má být v certifikátu obsažena.

Než adresu vyplníte do formuláře, přesvědčete se, že je funkční a že jste schopni přečíst email, který bude na tuto adresu zaslán.

Na vyplněnou adresu zašle aplikace po stisku tlačítka Pokračovat email s kontrolním kódem, který opište či přes schránku přeneste do příslušného pole formuláře. Pokud byl kód zadán správně a formulář je bezchybně vyplněn, lze žádost odeslat ke schválení správcům organizace.

Email s kontrolním kódem
Email s kontrolním kódem pro ověření adresy robota

Poslední úprava:: 2017/03/15 15:42