cs:st-tcs-csr-java.html

Toto je starší verze dokumentu!


Generování žádosti o certifikát pomocí Java KeyTool

Postup generování žádosti je uveden níže, po odeslání budete dotázání na heslo úložiště certifikátu.

$ cd $CATALINA_HOME/conf \\ 
$ keytool -genkey -keyalg RSA -keysize 2048 \
    -keystore store.key -validity 1100 \
    -dname "CN=**server.example.org**, O=**organizace**, C=CZ" \
    -keypass heslo_certifikatu -alias tomcat
server.example.org

plné doménové jméno serveru, další jména můžete specifikovat během předávání žádosti CA

organizace

Jméno organizace přesně tak, jak je uvedeno na jmenování organizace

Registrovaná jména připojených organiozací naleznete zde.

Žádost o podpis (CSR) z privátního klíče vygenerujte takto:

keytool -certreq -keyalg RSA -file new.csr -keystore new.key -alias tomcat

Ve výsledném CSR je třeba vymazat NEW v první a poslední řádce. Jinak nebude možné žádost použít v dalším kroku. CSR musí vypadat takto:

-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIICrDCCAZQCAQAwOTELMAkGA1UEBhMCQ1oxDzANBgNVBAoTBkNFU05FVDEZMBcG
...
1Kr62Z/2V4y5nmzD7HaACA==
-----END CERTIFICATE REQUEST-----

Pro žádosti s klíčem o doporučené délce 2048 bitů aplikace umožňuje vydání certifikátu až na 3 roky. Pro žádosti s kratším klíčem je umožněno vydat certifikáty s dobou platnosti jen jeden rok.

Poslední úprava:: 2017/02/10 13:50