en:tcs-personal.html

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Last revision Both sides next revision
en:tcs-personal.html [2018/05/02 14:53]
Petr Všetečka created
en:tcs-personal.html [2018/05/07 14:36]
Petr Všetečka
Line 1: Line 1:
-will translate..+====== Personal TCS certificates ======
  
-====== Osobní certifikáty ​TCS ======+Personal ​TCS certificates are used for email encryption and net service authentication. CESNET provides these certificates as part of [[http://​www.geant.org/​Services/​Trust_identity_and_security/​Pages/​TCS.aspx|Trusted Certificate Service]] project. Presently, the issuer of these certificates is [[http://​www.digicert.com|DigiCert]]. Their root certificates are trusted by majority of email clients by default.
  
-Osobní certifikáty TCS slouží k zabezpečení elektronické pošty a k autentizaci pro přístup k síťovým službámCESNET je vydává v rámci projektu [[http://​www.geant.org/​Services/​Trust_identity_and_security/​Pages/​TCS.aspx|Trusted Certificate Service]]. Aktuálně je vydavatelem těchto certifikátů společnost [[http://​www.digicert.com|DigiCert]]. Jejím kořenovým certifikátům implicitně důvěřuje většina běžných klientů elektronické pošty.  ​+Common personal certificates cannot be issued due to major problem in CPSPlease, kindly use personal eScience (grid enabled) certificates.
  
-Vydávání běžných osobních certifikátů není z důvodu závažné chyby v CPS spuštěno. Prosím používejte osobní eScience (gridové) certifikáty. 
  
 +  ?? Personal eScience TCS certificates
 +:: are personal certificates used for authentication in grid infrastructures and encryption of electronic mail. Certificates include owner'​s name without accents, his organization'​s name in English, unique identifier assigned to the owner by his organization,​ and up to ten email addresses verified by his organization.
  
-  ?? Osobní eScience certifikáty TCS +The certificates are valid for 395 days (approx13 months).
-:: jsou osobní certifikáty použitelné k autentizaci v gridových infrastrukturách a k zabezpečení elektronické poštyCertifikáty obsahují jméno uživatele zbavené diakritiky, anglický název jeho domovské organizace, unikátní identifikátor uživatele přidělený jeho domovskou organizací a jednu až deset jeho emailových adres ověřených domovskou organizací.+
  
-Vydávají se na 395 dní (cca 13 měsíců). +Certificates are issued by //TERENA eScience Personal CA 3//, Certification Authority accredited by [[http://​eugridpma.org|EUGridPMA]].
- +
-Certifikáty vydává certifikační úřad ​//TERENA eScience Personal CA 3// akreditovaný u [[http://​eugridpma.org|EUGridPMA]].+
 !! !!
  
-Osobní certifikáty ​TCS jsou dostupné uživatelům organizací zařazených v národní akademické federaci identit ​//​[[http://​eduid.cz|eduID.cz]]// ​prostřednictvím federovaného webového portálu.+Personal ​TCS certificates are available for users from organizations included in National Academic Identity Federation ​//​[[http://​eduid.cz|eduID.cz]]// ​via federated web portal.
  
-V této kapitole najdete návody ​ +Here you can find manuals 
-  * [[tcs-personal-user.html|Pro uživatele ​(použití portálu)]] +  * [[tcs-personal-user.html|For users (how to use the portal)]]
-  * [[tcs-admin.html|Pro správce (připojení organizace ke službě, nastavení IdP, správa portálu...)]]+
Last modified:: 2018/05/07 14:37